Dental Life Clinic
410 /118 ซอยรัชดาภิเษก 22 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ

02-938-9178
02-938-9179
083-070-5955

Line : dentallifeclinic22


dentallife.clinic@gmail.com

เปิดทำการทุกวัน เว้นวันพฤหัส

เวลาทำการ 10:00 - 20:00

Line_add4.png

© Copyright All Right Reserved. Dental Life Clinic

ค้นหา
  • Dental Life Clinic

การรักษารากฟัน

สาเหตุที่ต้องรักษารากฟัน


สาเหตุที่ต้องรักษารากฟันเนื่องมาจากมีฟันผุที่ลึกถึงโพรงประสาทฟัน, ฟันร้าว, หรือฟันตายจากอุบัติเหตุต่างๆ การรักษารากฟัน เป็นการเข้าไปทำความสะอาดคลองรากฟันโดยการจัดเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันที่มีการอักเสบ ติดเชื้อ หรือตายออกไป และอุดปิดคลองรากฟันด้วยวัสดุพิเศษสำหรับอุดคลองรากฟัน เพื่อป้องกัน ไม่ให้เชื้อโรคแทรกซึมเข้าไปในคลองรากฟันได้อีก โดยที่ยังสามารถเก็บฟันซี่ดังกล่าวไว้ใช้งานได้ตามปกติ


การรักษารากฟันนั้น ช่วยให้การเคี้ยวกลับ มามีประสิทธิภาพที่ดีเหมือนเคย สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างปกติ และ ลักษณะรูปร่างของฟันกลับมาสวยงามดังเดิม การดูแลหลังการรักษารากฟัน ในช่วง 2-3 วันหลังการรักษา ฟันที่ได้รับการรักษารากฟันจะยังไม่ฟื้นตัวดีในช่วงแรก อาจมีอาการเจ็บตื้อ ๆ หรือปวด เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม อาการเจ็บปวดชวั่ คราวเหล่านี้จะสามารถบรรเทาได้ด้วยยาระงับ ปวดทั่วไป เช่น พาราเซตา มอล(Paracetamol) หรือไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) และหายไปได้ใน 2-3 วัน หากมีอาการรุนแรงหรือเจ็บปวดนานกว่านี้ควรรีบ แจ้งให้ทันตแพทย์ที่รักษาทราบ ฟันที่ได้รับการรักษารากฟัน จะมีความเปราะมากกว่าฟันปกติเสี่ยงต่อการแตกหักได้ควรจะกลับมาทำครอบฟันหลังจาก รักษารากฟันเสร็จและไม่มีอาการปวดหรือเจ็บแล้ว


การดูแลฟันในระหว่างรักษารากฟัน

การดูแลฟันในระหว่างการรักษาหรือหลังจากการรักษารากฟันใหม่ๆ มีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

▪ หลังการรักษาควรงดรับประทานอาหารจนกว่าอาการชาที่ปากจะหมดไป เพื่อป้องกันการกัดลิ้นหรือกระพุ้ง แก้มโดยไม่ตั้งใจ

▪ อย่าเพิ่งเคี้ยวหรือกัดอาหารที่แข็งและเหนียวด้วยฟันซี่ที่รักษารากฟัน หากวัสดุอุดฟันชั่วคราว(สีขาว) หลุด ให้รีบกลับมาพบทันตแพทย์เพื่อเติมวัสดุกลับไป

▪ รักษาความสะอาดด้วยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้อย่างปกติสาเหตุที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรักษารากฟันลดลง


ความสำเร็จในการรักษารากฟันจะลดลงได้ในกรณีต่อไปนี้

1. คลองรากฟันตีบ

2. ผ่านการรักษารากฟันมาแล้วทุกกรณี

3. มีการละลายของกระดูกรอบปลายรากฟัน

4. มีสภาวะปริทันต์ร่วมด้วย

5. ปลายรากฟันเปิดกว้าง, รากฟันรวบ, รากฟันม้วน, รากฟันโค้งงอ

6. มีเครื่องมือหักค้างในคลองรากฟันที่ไม่สามารถนำออกมาได้

7. สภาพเน้ือฟันเหลือบาง

8. การดูแลทำความสะอาดช่องปากไม่สะอาดเพียงพอ ฟันที่ได้รับการรักษารากฟันไป ถึงแม้จะได้ทำครอบฟันแล้วก็ตาม


*** หากมีอาการปวดแปล็บ และมีตุ่มหนอง แสดงว่าราก ฟันซี่ดังกล่าวได้แตก ไม่สามารถที่จะเก็บฟันซี่นั้น ไว้ได้จำเป็นต้องถอนฟันออก และใส่ฟันปลอมชนิดต่างๆ ทดแทน

ดู 4 ครั้ง