การปลูกถ่ายกระดูก

การใส่ฟันทดแทน โดยการฝังรากฟันเทียมเข้าไป จำเป็นต้องมีกระดูกที่เพียงพอต่อการรองรับของรากฟันเทียม ส่วนมากคนไข้มักจะพบปัญหามีกระดูกที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากการละลายตัวของกระดูกตามธรรมชาติหลังจากการถอนฟัน จึงจำเป็นต้องมีการเสริมกระดูกเพิ่ม ซึ่งสามารถทำก่อน หรือพร้อมกับการฝังรากฟันเทียมได้โดยขึ้นอยู่กับปริมาณกระดูกที่ต้องเพิ่ม

กระดูกที่สามารถใช้ได้ จะเป็นกระดูกของผู้ป่วยเองจากบริเวณขากรรไกรล่าง หรือกระดูกสังเคราะห์ก็ได้

ระยะเวลาในการปลูกกระดูก

ใช้เวลาประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ตำแหน่ง และปริมาณของกระดูกที่ต้องเสริมเพิ่ม

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก